عمومی

پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني درصدد است بانک اطلاعاتي از پژوهشگران فعال و علاقمند در حوزه مطالعات اسلامي در علوم انساني تهيه کند تا در صورت نياز بتواند از تخصص خاص افراد در طرح ها و پروژه هاي خود استفاده کند. لذا بدينوسیله افراد علاقمند و داراي تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي و يا هردو ميتوانند براي قرار گرفتن در اين بانک اطلاعات، فرم مربوطه را تکميل و به آدرس پژوهشکده ايميل نمايند.


شروع جمع آوري اطلاعات پژوهشگران علاقمند به حوزه مطالعات اسلامی در علوم انساني | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.