عمومی

"بانك موضوعات پژوهشي فقه و حقوق" به همت گروه فقه و حقوق اسلامي ِ پژوهشكده مطالعات اسلامي جمع آوري و در دسترس پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته است. علاقمندان جهت دريافت فايل اين بانك ِموضوعي مي توانند درخواست و مشخصات خود را به آدرس Ishm@um.ac.ir ارسال نمايند.


modules/Submit_News/uploads/_______.pdf

تدوين "بانك موضوعات پژوهشي فقه و حقوق" توسط پژوهشكده | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.