عمومی

رونمائي از اولين کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات مراسم رونمائي از اولين کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني روز گذشته در محل آمفي تئاتر دانشکده الهيات و معارف اسلامي برگزار شد.
درابتداي اين مراسم که با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان علاقمند برگزار شد پس از قرائت آياتي چند از قرآن کريم، جناب آقاي دکتر عباسعلي سلطاني مدير محترم گروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي پژوهشکده به ارائه توضيحاتي پرداختند و سپس جناب آقاي دکتر محمدسعيد عبدخدائي رئيس پژوهشکده در خصوص گروه هاي پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي، مديريت اسلامي، اقتصاد اسلامي و فقه و حقوق اسلامي و اهداف پژوهشکده سخناني ايراد کردند. ايشان ضمن تأکيد بر هدف پژوهشکده  در خصوص تحقق مقوله تحول در علوم انساني با رويکرد اسلامي به تمرکز پژوهشکده بر موضوعات بين رشته اي از قبيل فقه تربيتي، فقه اقتصادي، فقه سیاسی، فقه حقوق بین الملل و فقه ادبي و هنري در گروه فقه و حقوق اسلامي و ساير موضوعات بين رشته اي مرتبط با گروه هاي فعال در پژوهشکده اشاره کردند. وی همچنين به آمادگي پژوهشکده در خصوص انتشار آثار مؤلفين در زمينه‌هاي بين رشته اي و امکان ترجمه اين آثار به زبانهاي انگليسی و عربي اشاره کردند.
در ادامه مراسم به ترتيب آقايان دکتر فخلعي و دکتر حائري مؤلفين کتاب‌ "رهيافت فقهي در حقوق بين الملل" و آقايان دکتر محسني و سیدمهدي قبولي درافشان مؤلفين کتاب "حقوق ادبي و هنري (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، فرانسه و مصر)" ضمن تشکر و قدرداني از تمام کساني که در توليد اين کتاب‌ها مشارکت داشتند، به نکاتي در خصوص روند توليد اين آثار اشاره کردند.
در انتهاي مراسم با حضور رئيس پژوهشکده، مدير گروه پژوهشي فقه و حقوق اسلامي، مؤلفين و مدير مسئول انتشارات پژوهشکده جناب آقاي دکتر رزمي از اين آثار رونمائي شد.
لازم به ذکر است همزمان با رونمائي اين کتاب ها، اين آثار در غرفه مشترک انتشارات دانشگاه فردوسی و انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني که در نمايشگاه ناشران خراسان، سالن عطار، غرفه شماره 90 برپا مي‌باشد در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.


P1000916


P1000917


P1000926رونمائي از اولين کتاب‌هاي منتشر شده توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.