مدیرگروه مدیریت اسلامی (دکتر فریبرز رحیم نیا): 38804863-051

همکار گروه: 38804870-051

Ishm@um.ac.ir :ايميل پژوهشکده


1079 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.