همایش های برگزار شده در دانشگاه فردوسی:

-همایش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي - شهریور 93

 همایش های برگزار شده در ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي:

-اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
-دومين کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

سایر نشست ها
1231 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.