جهت تهيه کتاب هاي منتشر شده پژوهشکده ميتوانيد از طريق سايت خانه کتاب براي خريد اينترنتي و از طریق کتابفروشی دانشکده اقتصاد براي خريد حضوری اقدام نموده و براي تهيه ساير محصولات با شماره 38804850-051 تماس حاصل نمایید.

439 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات علم دينيمطالعات دينداری©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.