جلسات به صورت تفکیک شده

جلسه مورخ 27-01-94

جلسه بررسی کلی مبانی و اصول و نکات مورد توجه تربیت جنسی در برنامه درسی پایه های اول تا ششم (1) - مورخ 24-04-94

جلسه بحث در مورد تدوین برنامه درسی آموزش ِ جلوگیری از سوء استفاده جنسی - مورخ 07-05-95

جلسه بحث در مورد محتوای تربیت جنسی کودکان (بخش هایی از فیلم هیس و انیمیشن کمل) - مورخ 14-05-94

جلسه ادامه بحث پیرامون محتوای تربیت جنسی کودکان - مورخ 21-05-94

جلسه ادامه بحث پیرامون محتوای تربیت جنسی کودکان - مورخ 28-05-94

جلسه بررسی کلی مبانی و اصول و نکات مورد توجه تربیت جنسی در برنامه درسی پایه های اول تا ششم (3) - مورخ 11-06-94

جلسه بررسی کلی مبانی و اصول و نکات مورد توجه تربیت جنسی در برنامه درسی پایه های اول تا ششم (4) - مورخ 18-06-94

انيميشن مرتبط

جلسه مبحث خویشتن داری - مورخ 25-06-94

جلسه پاسخ آقای محمدی به سؤالات مطرح شده در خصوص خویشتن داری جنسی - مورخ 08-07-94

جلسه آموزش مراقبت از خویشتن به کودکان - مورخ 15-07-94

جلسه پیچیدگی های تربیت جنسی - مورخ 22-07-94

جلسه نقش تغذیه در تربیت جنسی - مورخ 27-08-94

جلسه نقش تغذیه در تربیت جنسی (2) - مورخ 25-09-94

جلسه خودتنظیمی در تربیت اسلامی (1) - مورخ 09-10-94

جلسه خودتنظیمی در تربیت اسلامی (2) - مورخ 23-10-94

انيميشن کمل و بخش هائي از فيلم هيس! دخترها فرياد نميزنند.

مجموعه جلسات در قالب یک فایل

جلسات برگزار شده از تاريخ 27-01-1394 لغایت 10-04-1395

(راهنماي مطالب)


1229 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.