آدرس: مشهد مقدس؛ میدان آزادي، پرديس دانشگاه، درب غربی (درب شهيد باهنر)، ميدان پژوهش، انتهاي بلوار پژوهش، سمت چپ، جنب پژوهشکده هواخورشید

کدپستي: 9177948951 صندوق پستي 1357

تلفن:38804850-051

نمابر:38807328-051

ishm@um.ac.ir :نشاني الکترونيکي

3340 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.