اعضاء گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي

 :اعضاء گروه پژوهشي

دکتر بختيار شعباني ورکي
دکتر محمود سعيدي رضواني
دکتر حسن نقي زاده
دکتر جهانگير مسعودي
دکتر سيدامير امين يزدي
دکتر محمدسعيد عبدخدائي
دکتر مقصود امين خندقي
دکتر بهروز مهرام
دکتر طاهره جاويدي کلاته
دکتر حسين جعفري ثاني
دکتر سيدجواد قنديلي
دکتر حسين باغگلي
دکتر ابوالفضل غفاري
دکتر سيدمحسن اصغري نکاح

4220 :تعداد دفعات بازید


حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.